Jutro (28.12) sesja Rady Miejskiej w Brzesku

Przed nami ostatnia w tym roku sesja Rady Miejskiej w Brzesku. W programie między innymi wręczenie tytułu honorowego „Medal na Wstędze za Zasługi dla Miasta Brzeska” dla Pani Magdaleny Kucia.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzesku i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Wręczenie tytułu honorowego „Medal na Wstędze za Zasługi dla Miasta Brzeska” dla Pani Magdaleny Kucia.

4. Wystąpienie zaproszonych gości.

5. Przyjęcie Protokołów z sesji odbytych w dniach 26.10.2016 r. i 30.11.2016 r.

6. Interpelacje Radnych.

7. Zapytania Radnych.

8. Zapytania Przewodniczących Jednostek Pomocniczych Gminy.

9. Informacja o udzielonych odpowiedziach na złożone interpelacje sesyjne i międzysesyjne.

10. Sprawozdania z posiedzeń komisji stałych za okres od ostatniej sesji.

11. Sprawozdanie z działalności Młodzieżowej Rady Gminy.

12. Pisemne sprawozdanie Burmistrza z jego działalności za okres od ostatniej sesji.

13. Sprawozdanie z realizacji uchwał RM podjętych w okresie od ostatniej sesji.

14. Informacja Prezesa Spółki RPWiK w Brzesku oraz przedstawicieli Rady Nadzorczej Spółki na temat proponowanych stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków na 2017 r.

15. Podjęcie uchwał w sprawach:

  • zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2016;
  • zmiany Uchwały Nr XXI/148/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia
    28 stycznia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko;
  • zmiany uchwały Nr XXXI/209/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia
    26 października 2016 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu;
  • trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Brzesko oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji;
  • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzesko na rok 2017;
  • przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017.

16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

17. Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.

18. Wolne wnioski i zapytania.

19. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przypominamy, że sesja jest otwarta dla wszystkich.  Początek obrad o godzinie 10 w sali obrad Urzędu Miejskiego.