Szczurowa: Wójt z jednogłośnym absolutorium za 2016 rok

Radni Rady Gminy Szczurowa jednogłośnie podjęli uchwałę, udzielającą Wójtowi Gminy Szczurowa Marianowi Zalewskiemu absolutorium za 2016 rok. Radni wcześniej zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, sprawozdaniem finansowym i pozytywną opinią Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie. Krótko mówiąc – finanse Gminy Szczurowa miały się w zeszłym roku bardzo dobrze. Szczegóły poniżej.

Dochody na 2016 rok zaplanowane w wysokości 32 837 466,41 zł zostały zrealizowane w kwocie 33 640 741,05, co stanowi 102,45% wykonania planu. Plan wydatków po wszystkich zmianach dokonanych w trakcie roku budżetowego 2016 zamknął się kwotą 31 787 364,61 zł- wykonanie wydatków w kwocie 30 778 897,56 zł, to jest  96,83% planu.

Dzięki pozyskanym środkom z Unii Europejskiej w wysokości blisko 2 mln zł Gmina Szczurowa nie zaciągnęła planowanego w Uchwale Budżetowej kredytu na pokrycie deficytu budżetowego.