Reklama

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu. Łączymy pasję z nauką!

Zastanawiasz się nad podjęciem studiów? Dowiedz się więcej o najwyżej położonej Uczelni w Polsce. W ofercie Uczelni znajduje się 11 kierunków (licencjackich, magisterskich i inżynierskich), prowadzonych w formie bezpłatnych studiów stacjonarnych oraz studiów niestacjonarnych.

Naszą ambicją jest kształcenie kompetentnej kadry aktywnie odpowiadającej na potrzeby nowoczesnego rynku pracy. PPWSZ przykłada ogromną wagę do praktycznych aspektów kształcenia, służy temu nieustanna troska o rozwój bazy dydaktycznej, której chlubą są nowoczesne laboratoria. Dbamy, by w murach naszej Uczelni znalazło się miejsce nie tylko na pracę i naukę, lecz także nawiązywanie przyjaźni i rozwijanie pasji. Zaletą Uczelni jest jej położenie u podnóża 3 pasm górskich: Gorców, Pienin i Tatr.

Atuty studiowania na PPWSZ w Nowym Targu
• praktyczny profil nauczania
• wykładowcy praktycy
• przyjazna atmosfera
• doskonale wyposażone pracownie i laboratoria, biblioteka
• rozwój pasji w licznych kołach naukowych, stowarzyszeniach
• Fundusze Europejskie dla studentów pielęgniarstwa
• program Erasmus +

ZASADY REKRUTACJI
www.ppwsz.edu.pl/zasady-rekrutacji-ii.html

INSTYTUT NAUK O ZDROWIU

Studia na kierunkach:
• pielęgniarstwo I i II stopnia
• fizjoterapia jednolite magisterskie i II stopnia
• ratownictwo medyczne
• kosmetologia I i II stopnia

Podstawowym celem studiów na kierunku pielęgniarstwo jest przygotowanie do wykonywania zawodu pielęgniarki (pielęgniarza). Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, które pozwalają na zatrudnienie w szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach opiekuńczo –leczniczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej, a także w żłobkach oraz domach opieki społecznej. Absolwent studiów II stopnia jest przygotowany do pracy w ww. podmiotach wykonujących działalność leczniczą, w organach administracji publicznej, których zakres działania obejmuje zadania z zakresu ochrony zdrowia, jak również w szkolnictwie (po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych).

DYDAKTYKA W BRZESKU

Kierunek pielęgniarstwo – studia pierwszego stopnia licencjackie 3-letnie o profilu praktycznym

Kandydaci, którzy wybiorą studia w Brzesku, będą realizowali zajęcia dydaktyczne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Brzesku przy ul. Okulickiego 2, natomiast zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w placówkach leczniczych, głównie w Szpitalu Powiatowym w Brzesku przy ul. Kościuszki 68.

Studiując pielęgniarstwo I stopnia w PPWSZ, zyskujesz dodatkowe korzyści*:
1) stypendium dla studentów kierunku pielęgniarstwo w kwocie 660 zł miesięcznie;
2) bezpłatne zajęcia dodatkowe i kursy;
3) odpłatne praktyki zawodowe (ok. 150 zł/tydzień);
4) zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowania studentów odbywających praktyki poza miejscem zamieszkania;
5) ponadprogramowe, płatne praktyki zawodowe;
6) gwarancję zatrudnienia w zawodzie pielęgniarki.

Ponadto poza projektem dof. z UE masz gwarancję wysokiej jakości kształcenia potwierdzonej certyfikatami, zajęcia prowadzone są przez kompetentną kadrę naukowo-dydaktyczną (lekarzy i pielęgniarki). Posiadamy nowoczesną infrastrukturę dydaktyczną i wirtualną bibliotekę. Po ukończeniu studiów I stopnia masz pewność zatrudnienia (w Polsce i za granicą) w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza oraz możliwość kontynuowania studiów na poziomie magisterskim w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu.

*Projekt „Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych“ (konkurs nr POWR.05.03.00-IP.05-00-002/15)
Ukończenie studiów kierunku fizjoterapia gwarantuje uzyskanie gruntownej wiedzy i umiejętności niezbędnych do podtrzymywania i przywracania sprawności fizycznej osób w różnym wieku, utraconej wskutek chorób bądź urazów oraz fachowego wykonywania wszelkich zabiegów fizjoterapeutycznych. Absolwenci kierunku fizjoterapia mają przygotowanie zawodowe do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi oraz zdobywają uprawnienia do podjęcia specjalizacji z zakresu fizjoterapii.

Natomiast uzyskanie wykształcenia na kierunku ratownictwo medyczne zapewnia studentom zdobycie gruntownej i wszechstronnej wiedzy z zakresu nauk medycznych, biologicznych oraz umiejętności praktyczne udzielania kwalifikowanej pomocy chorym w stanach zagrożenia życia.

Celem kształcenia studentów kosmetologii jest przygotowanie kompetentnej kadry zawodowej, rozumiejącej przejście od tradycyjnej kosmetologii do kosmetologii holistycznej, w oparciu o współczesne badania i rozwój technologii kosmetologicznej. Dzięki zajęciom praktycznym w świetnie wyposażonym laboratorium absolwenci kosmetologii na pewno odnajdą się na dynamicznie rozwijającym się rynku usług kosmetycznych.

INSTYTUT NAUK TECHNICZNYCH

Studia inżynierskie na kierunkach:
• architektura I i II stopnia
• gospodarka przestrzenna
• inżynieria środowiska

Studentom architektury gwarantujemy uzyskanie gruntownej i wszechstronnej wiedzy z zakresu historii i teorii architektury, urbanistyki, budownictwa oraz projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Studenci poznają też przepisy techniczno – budowlane i metody organizacji oraz przebiegu procesu inwestycyjnego i projektowego w Polsce oraz innych państwach Unii Europejskiej. Kompetencje zawodowe uzyskane w czasie studiów pozwalają na podjęcie pracy m.in. w biurach projektowych, firmach developersko-menadżerskich i budowlanych, jednostkach planowania przestrzennego oraz wydziałach urbanistyki, architektury i nadzoru.

Kierunek gospodarka przestrzenna to studia bazujące na naukach technicznych, przyrodniczych i społecznych. Zapewniają one zdobycie szerokiej wiedzy i umiejętności przy zarządzaniu i kształtowaniu przestrzeni. Absolwent kierunku gospodarka przestrzenna będzie mógł podjąć zatrudnienie w urzędach i jednostkach administracji samorządowej w wydziałach planowania przestrzennego, urbanistyki, architektury, ochrony środowiska czy gospodarki terenami. Będzie też mógł angażować się w zespołach przygotowujących dokumentację planistyczną lub jednostkach opracowujących analizy przestrzenne zjawisk gospodarczych i społecznych.

Natomiast studenci kierunku inżynieria środowiska uzyskują przygotowanie do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach prowadzących roboty geologiczno-górnicze i hydrotechniczne, zakładach przemysłowych i firmach budowlanych oraz w urzędach administracji państwowej. Kształcenie w ramach kierunku inżynieria środowiska pozwala nabyć umiejętności projektowania, organizowania i prowadzenia wszelkich typów prac geologiczno-inżynierskich, interpretacji i zastosowania praktycznego wyników tych prac, oceny oddziaływania odpadów na wszystkie komponenty środowiska, a także minimalizowania ich oddziaływania na środowisko. Absolwenci są przygotowywani również do wykorzystywania wyników badań geofizycznych do rozwiązywania problemów ochrony powierzchni Ziemi i istniejącej infrastruktury oraz do rozpoznawania i badania migracji skażeń w strefie przypowierzchniowej.

INSTYTUT NAUK HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNYCH I TURYSTYKI

Studia na kierunkach:
• filologia angielska I i II stopnia
• filologia polska
• turystyka i rekreacja I i II stopnia

Studenci filologii angielskiej mogą wybierać spośród specjalizacji: nauczycielskiej, tłumaczeniowej i filologii angielskiej z językiem niemieckim. Uzyskany dyplom uprawnia absolwentów specjalności nauczycielskiej do nauczania tego języka w przedszkolach i szkołach podstawowych, średnich. Absolwenci specjalności tłumaczeniowej będą mogli ubiegać się o pracę w charakterze tłumacza w urzędach administracji publicznej, przedsiębiorstwach, instytucjach kultury, biurach tłumaczeń oraz innych placówkach sektora usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury danego obszaru językowego. Nabyta wiedza i umiejętności pozwolą absolwentom filologii angielskiej z językiem niemieckim elastycznie poruszać się nie tylko na rynkach lokalnych, lecz także europejskich. Studiowanie tej specjalności wyposaży absolwentów w kompetencje zapewniające skuteczne funkcjonowanie w środowisku turystyki i biznesu.

W ramach kierunku filologia polska oferujemy studia w dwóch specjalnościach: dziennikarskiej i nauczycielskiej, uprawniającej do nauki języka polskiego w szkole podstawowej. W ramach obu specjalności przewidziano szereg praktyk (w studenckim radio „Fala Podhala” dla przyszłych dziennikarzy, w szkołach dla studentów specjalności nauczycielskiej). Nowoczesne i rzetelne kształcenie kierunkowe wzbogacamy o treści specjalnościowe, dając w ten sposób każdemu studentowi szansę na zdobycie konkretnych i wymiernych umiejętności zawodowych.

W procesie kształcenia na kierunku turystyka i rekreacja kładzie się nacisk na regionalne treści środowiskowe. Studenci specjalności obsługa ruchu turystycznego i zarządzanie w turystyce mogą uczestniczyć w kursie pilota wycieczek, który realizowany jest w ramach zajęć dydaktycznych. Studenci specjalności rekreacja ruchowa z odnową psychosomatyczną kompleksowo wdrażani są do pracy w zawodzie instruktora rekreacji ruchowej. Absolwenci tego kierunku przygotowani są do organizowania pracy w sferze turystyki i rekreacji, opracowania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla różnych grup odbiorców i komunikowaniu się w co najmniej jednym języku obcym.

PODHALAŃSKI OŚRODEK NAUK EKONOMICZNYCH (PONE) – jednostka wspólna PPWSZ w Nowym Targu i UE w Krakowie

Studia na kierunkach:

• finanse i rachunkowość
PONE oferuje najbardziej popularny kierunek studiów ekonomicznych: finanse i rachunkowość, dający wszechstronne możliwości podjęcia zatrudnienia jako ekonomista w regionie, w kraju lub za granicą.

Studenci PONE mogą wybrać specjalność: rachunkowość i doradztwo podatkowe lub finanse i ekonomia biznesu.
Absolwent otrzymuje podwójny dyplom Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, jest przygotowany do podejmowania decyzji o charakterze finansowym oraz prowadzenia działalności doradczej czy własnej działalności gospodarczej.

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu
ul. Kokoszków 71
34-400 Nowy Targ
e-mail: ppwsz@ppwsz.edu.pl
tel. (18) 26-10-702
www.ppwsz.edu.pl
https://www.facebook.com/ppwsz.edu
#ppwsz_nowytarg