Reklama

Brzesko: Znamy projekt budżetu na 2018 rok – sprawdź co zrobią w twojej miejscowości!

Projekt budżetu Gminy Brzesko na 2018 rok ponad 22,5 mln zł na wydatki majątkowe. Wśród nich są inwestycje, dofinansowania (m. in. wodociąg w Porębie Spytkowskiej). Budżet będzie miał deficyt w wysokości 3,5 mln zł, który zostanie pokryty m. in. pożyczką.

Poniżej prezentujemy najważniejsze dane dotyczące projektu budżetu Gminy Brzesko na 2018 rok.

Dochody: 132.922.450,00 zł., w tym:

  • dochody bieżące w wysokości – 126.294.309,00 zł.
  •  dochody majątkowe w wysokości – 6.628.141,00 zł.

Wydatki: 136.422.450,00 zł., w tym:

  • wydatki bieżące w wysokości – 125.981.607,00 zł.
  • wydatki majątkowe w wysokości – 10.440.843,00 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 3.500.000,00 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

  • zaciąganych pożyczek – 1.500.000,00 zł.
  • emisji papierów wartościowych – 2.000.000,00 zł..

Na realizację zadań bieżących poszczególnych jednostek organizacyjnych przeznaczono środki w następującej wysokości:

  • Urząd Miejski w Brzesku – 37.930.113,00 zł.
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 34.350.868,00 zł.
  • Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 4.290.500,00 zł.
  • Placówki oświatowe – 49.410.126,00 zł.

INWESTYCJE 2018 ROK

1. Przełożenie odcinka rowu przydrożnego przy ul. Źródlanej – 42.864 zł.
Gmina Brzesko w toku postępowania administracyjnego została zobowiązana do likwidacji urządzenia wodnego – rowu przydrożnego z działki prywatnej w Szczepanowie. W 2017 r. uzyskano wymagane prawem pozwolenia wodnoprawne oraz pozwolenie na budowę.
2. Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Poręba Spytkowska z magistralą – etap IV – 2.400.000 zł.
Wykonanie IV etapu sieci wodociągowej w rozłożeniu budowy na trzy lata (2017 r. – 100.000 zł., 2018 r. – 2.400.000 zł., 2019 r. – 400.000 zł.). W dniu 29.06.2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie tego zadania z PROW 2014-2020 w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. Kwota dofinansowania – 1.815.320 zł. (63,63% wartości szacunkowej netto). W dniu 14 listopada 2017 r. została podpisana umowa z wykonawcą.
3. Budowa chodników przy drogach powiatowych – ul. Witosa w Jadownikach, ul. Podgórska w Jadownikach, ul. Parafialna w Mokrzyskach – 150.000 zł.
Wykonanie robót rozbiórkowych, wykonanie podbudowy z kruszywa i nawierzchni chodników z kostki brukowej. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe a współfinansowane przez Gminę Brzesko:
– ul. Witosa – 50.000 zł.
– ul. Podgórska – 50.000 zł.
– ul. Parafialna – 50.000 zł.
4. Budowa chodnika przy drodze powiatowej – projekt techniczny ul. Małopolska w Jadownikach – 20.000 zł.
Wykonanie projektu technicznego, przedmiarów robót, kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji wykonania i odbioru robót.
5. Budowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Stojałowskiego w Szczepanowie – 50.000 zł.
Ułożenie krawężnika drogowego, wykonanie podbudowy z kruszywa oraz nawierzchni chodnika z kostki brukowej. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe a współfinansowane przez Gminę Brzesko.
6. Przebudowa chodników na ul. Mieszka I w Brzesku – 50.000 zł.
Wykonanie podbudowy chodnika oraz nawierzchni z kostki brukowej na dalszym odcinku chodnika – kontynuacja.
7. Budowa chodnika przy ul. Piastowskiej – 150.000 zł.
Wykonanie kanału deszczowego na odcinku istniejącego rowu, wykonanie podbudowy i nawierzchni asfaltowej na następnym odcinku drogi.
8. Budowa ul. Kasztanki – 10.000 zł.
Wykonanie drobnych robót przygotowawczych w celu realizacji inwestycji w latach następnych.
9. Budowa drogi do terenów przemysłowych w Brzesku – odcinek między ul. Solskiego a ul. Przemysłową – 50.000 zł.
Wykonanie korytowania pod drogę, osadzenie krawężników drogowych, wykonanie podbudowy drogi i nawierzchni asfaltowej (zadanie ma być współfinansowane przez lokalnych przedsiębiorców).
10. Przebudowa Placu Źwirki i Wigury – 150.000 zł.
Kontynuacja realizacji inwestycji. Wykonanie robót demontażowych istniejących traktów komunikacyjnych, wykonanie podbudowy oraz nawierzchni z kostki chodnikowej, wymiana nawierzchni na części Placu.
11. Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Wiosennej – 150.000 zł.
Wykonanie nowego odcinka sieci burzowej w ul. Wiosennej oraz przywrócenie do istniejącego stanu podbudowy drogi i nawierzchni asfaltowej.
12. Budowa chodnika przy ul. Kossaka – 50.000 zł.
Niwelacja terenu, montaż obrzeży trawnikowych, wykonanie podbudowy i nawierzchni chodnika na odcinku ok. 150 mb..
13. Przebudowa dróg i chodników na os. Ogrodowa – Kościuszki – 100.000 zł.
Wykonanie robót demontażowych, wykonanie podbudowy i nawierzchni chodników i placów utwardzonych –w miejscach ustalonych z Przewodniczącym Osiedla.
14. Budowa dróg na Pomianowskim Stoku – 100.000 zł.
Wykonanie korytowania pod drogę, osadzenie krawężników drogowych, wykonanie podbudowy i nawierzchni asfaltowej na następnym odcinku drogi.
15. Przebudowa ul. Wiśniowej w Jasieniu – 35.000 zł.
Remont podbudowy drogi i wykonanie nawierzchni asfaltowej.
16. Budowa chodnika przy ul. Mazurkiewicza w Jasieniu – 70.000 zł.
Wykonanie podbudowy chodnika, ułożenie krawężników i obrzeży oraz wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej.
17. Przebudowa ulic na os. Januszowskie w Mokrzyskach – 50.000 zł.
Wykonanie dokumentacji w trybie ZRiD.
18. Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Okulickiej w Buczu – 50.000 zł.
Remont podbudowy drogi i wykonanie nawierzchni asfaltowej.
19. Budowa ulic: Wakacyjnej i Jesiennej w Brzesku – 100.000 zł.
Wykonanie podbudowy z kruszywa i nawierzchni asfaltowej następnego odcinka drogi (część ulicy Jesiennej).
20. Wykonanie nakładki asfaltowej – ul. Jodłowa i Skalna w Porębie Spytkowskiej – 90.000 zł.
Remont podbudowy drogi i wykonanie nawierzchni asfaltowej.
21. Przebudowa ul. Dębowej, Brzozowej w Sterkowcu – 20.000 zł.
Remont podbudowy i wykonanie nawierzchni asfaltowej.
22. Przebudowa – utwardzenie – ul. Dylągówka w Jadownikach – 25.000 zł.
Utwardzenie drogi kruszywem.
23. Budowa parkingu przy dworcu PKP w Brzesku – 100.000 zł.
Wykonanie robót demontażowych, niwelacja terenu, wykonanie podbudowy z kruszywa parkingu i dróg dojazdowych oraz nawierzchni z kostki brukowej i asfaltu. Wykonanie odwodnienia parkingu, oświetlenia i monitoringu. Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2018 – 2019.
2018 – 100.000 zł.
2019 – 150.000 zł.
24. Wykonanie nakładki asfaltowej – ul. Zagrody w Okocimiu – 60.000 zł.
Remont podbudowy drogi i wykonanie nawierzchni asfaltowej.
25. Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Brzesko – 315.000 zł.
Wykonanie nawierzchni asfaltowej traktów komunikacyjnych na niektórych odcinkach ścieżki rowerowej, oznakowanie ścieżki, zakup i montaż elementów małej architektury w punktach wypoczynku bądź naprawy rowerów jak: ławki, stoliki, urządzenia do ćwiczeń na wolnym powietrzu.
26. Przebudowa chodnika przy ul. Brzezowieckiej w Brzesku – strona północna – 40.000 zł.
Wykonanie podbudowy chodnika, częściowa wymiana krawężników drogowych. Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej.
27. Projekt chodnika przy ul. Zamkowej w Okocimiu – 50.000 zł.
Wykonanie projektu technicznego, przedmiarów robót, kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji wykonania i odbioru robót.
28. Budowa chodnika przy ul. Pomianowskiej – 50.000 zł.
Wykonanie podbudowy i nawierzchni chodnika z kostki brukowej na części projektowanego chodnika.
29. Przebudowa nawierzchni bitumicznych na parkingach i drogach manewrowych oracz chodników przy siedzibie SPZOZ w Brzesku – 80.000 zł.
W dniu 3 lipca 2017 r. podpisano umowę z Powiatem Brzeskim na dofinansowanie realizacji zadania udzielając Powiatowi pomocy finansowej w łącznej kwocie 150.000 zł., z tego 70.000 zł. w 2017 r. i 80.000 zł. w 2018 r.
33. Zakup defibrylatora – 10.600 zł.
34. Przebudowa budynku garażu OSP w Porębie Spytkowskiej – 50.000 zł.
35. Modernizacja boiska w Jadownikach przy Szkole Podstawowej Nr 2 – 100.000 zł.
Wykonanie nawierzchni z tworzywa sztucznego płyty boiska wielofunkcyjnego na istniejącej podbudowie (na istniejącym boisku przyszkolnym).
36. Przebudowa parkingu i wjazdu przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Brzesku – 100.000 zł.
Wykonanie podbudowy i nawierzchni z kostki brukowej i asfaltu traktów komunikacyjnych i placów utwardzonych, przebudowa istniejącego ogrodzenia i bram wjazdowych.
37. Termomodernizacja 5 placówek edukacyjnych (PSP Nr 3 Brzesko, PSP Bucze, PSP Nr 1 Jadowniki, PSP Jasień, PSP Szczepanów) w Gminie Brzesko – 2.177.328 zł.
38. Termomodernizacja budynku administracji samorządowej w Brzesku oraz placówki edukacyjnej w miejscowości Mokrzyska – 514.602 zł.
39. Udział finansowy w zadaniach realizowanych w ramach LGD – 300.000 zł.
40. Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) w Gminie Brzesko – 807.000 zł.
41. Dobudowa nowych punktów oświetlenia ulicznego – 100.000 zł.
42. MOK – remont dachu budynku ratusza – 210.000 zł.
43. Modernizacja boisk i zaplecza przy klubach sportowych w Szczepanowie i Sterkowcu – 150.000 zł.
Zakup kontenera szatniowo – sanitarnego dla Klubu Sportowego w Szczepanowie, wykonanie dalszej części ogrodzenia oraz piłkochwytu, wykonanie prac remontowych w budynku szatni w Sterkowcu, poszerzenie i niwelacja boiska w Sterkowcu, wykonanie przyłączy, szlaków komunikacyjnych i placów utwardzonych przy w/w obiektach sportowych.
44. Modernizacja boisk sportowych przy budynku Szkoły w Wokowicach – 50.000 zł.
Przeniesienie istniejących urządzeń do zabawy dla dzieci. Wykonanie korytowania, podbudowy i nawierzchni boiska wielofunkcyjnego.
45. Modernizacja boiska przy ul. Sportowej w Jadownikach – 35.000 zł.
Wykonanie prac ziemnych odwodnienia i drenażu celem przedłużenia płyty boiska sportowego. Wykonanie podbudowy boiska na dobudowanym fragmencie płyty (z gruntu o odpowiedniej strukturze), wykonanie nawierzchni trawiastej.