Reklama

Poradna Psychologiczno – Pedagogiczna w Brzesku zaprasza

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Brzesku jest placówką publiczną i ogólnodostępną. Swoim działaniem obejmuje obszar powiatu brzeskiego. Korzystanie z pomocy specjalistów jest dobrowolne i bezpłatne, na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów dziecka, albo pełnoletnich klientów.

W strukturze organizacyjnej placówka dysponuje kadrą pedagogiczną w układzie: 6 psychologów, 6 pedagogów, 3 logopedów.

Podstawowe zadania Poradni obejmują:

Diagnoza indywidualna dzieci i młodzieży (psychologiczna, pedagogiczna
i logopedyczna):

– z opóźnieniami w rozwoju psychoruchowym i w rozwoju mowy,

– z trudnościami w rozwoju emocjonalnym i społecznym,

– z trudnościami w nauce szkolnej,

– z trudnościami w czytaniu i pisaniu,

– ze szczególnymi zdolnościami,

– z wadami słuchu i wzroku,

– pod kątem wyboru zawodu.

Spotkania terapeutyczne indywidualne i grupowe dla dzieci i młodzieży:

– z zaburzeniami emocjonalnymi,

– z zaburzeniami w funkcjonowaniu społecznym,

– z trudnościami wychowawczymi,

– z trudnościami w pisaniu i czytaniu,

– terapia z surdopedagogiem, tyflopedagogiem, oligofrenopedagogiem,

– zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z zespołem Downa,

– terapia logopedyczna, logorytmika i logopedia artystyczna,

– grupy socjoterapeutyczne,

– terapia metodą EEG-Biofeedback,

– terapia metodą VIT (Wideotrening Komunikacji),

– systemowa terapia rodzin.

Wspieranie rodziców i nauczycieli:

– program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” – zajęcia warsztatowe dla rodziców i nauczycieli,

– stała współpraca z przedszkolami, szkołami i innymi placówkami – szkolenia, spotkania, prelekcje, warsztaty,

– dyżury pracowników na terenie gmin, przedszkoli i szkół,

– wyjazdy diagnostyczne do dzieci leżących,

-współpraca z innymi ośrodkami pomocowymi, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami i stowarzyszeniami.

W bieżącym roku szkolnym 2017/2018 Poradnia przyjęła do realizacji działania w zakresie wsparcia dla:

– psychologów i pedagogów szkolnych – grupa wsparcia,

– nauczycieli wychowania przedszkolnego – grupa wsparcia,

– dla rodziców „odpowiedzialne rodzicielstwo” – warsztaty,

– dla nauczycieli i wychowawców przedszkoli oraz szkół „dialog i komunikacja” – warsztaty.

Podjęto współpracę z instytucjami:

– Powiatowe Centrum Edukacji w Brzesku,

– MOPS w Brzesku oraz GOPS-y z terenu działania Poradni,

– Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Brzesku,

– Regionalne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Brzesku,

– Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku,

– Komenda Powiatowa Policji w Brzesku,

– Fundacja „Ad Vocem” w Krakowie

w celu współorganizowania prelekcji, konferencji, spotkań i warsztatów tematycznych.