Reklama

Odpowiedzialny i proinwestycyjny budżet – Rozmowa z Adamem Kwaśniakiem, radnym sejmiku Województwa Małopolskiego

O projekcie budżetu województwa małopolskiego i swoich poprawkach do niego opowiada radny województwa małopolskiego ADAM KWAŚNIAK.

Sejmik Województwa Małopolskiego kończy prace nad przyszłorocznym budżetem. Jakie są jego założenia?

Adam Kwaśniak: To bez wątpienia jeden z ambitniejszych budżetów w historii województwa. Widzimy to po podstawowych danych. Dochody województwa mają wynosić 1,602 mln zł, a wydatki 1 662 mln zł, będziemy więc mieli deficyt, ale rekordowo niski. To pokazuje, że projekt jest bardzo odpowiedzialny i proinwestycyjny.

Jaki jest poziom inwestycji?

Adam Kwaśniak: Projekt budżetu zakłada inwestycje na kwotę prawie 730 mln zł. To niemal połowa budżetu. Największe wydatki inwestycyjne Samorząd Województwa Małopolskiego przeznaczy na transport. Będzie to ponad 540 mln zł. Podwojeniu ulegną nakłady inwestycyjne na ochronę zdrowia, z ok 11 mln w tym roku, do przeszło 21 mln w przyszłym roku. Na kulturę województwo wyda prawie 35 mln zł.

Czy zgłosił Pan jakieś propozycje do budżetu województwa?

Adam Kwaśniak: Każdy radny województwa ma prawo do zgłaszania poprawek do projektu budżetu. Oczywiście skorzystałem z niego zgłaszając poprawki z różnych dziedzin. Szczególnie zależy mi na kontynuacji zadań, które rozpoczęto wcześniej, a których formuła sprawdziła się i znalazła uznanie Małopolan. Myślę tu m.in. o Małopolskiej Nagrodzie Literackiej „Źródło”, której miałem zaszczyt być inicjatorem. Jawi mi się ona jako ważne spotkanie, podczas którego poeci, nie tylko z Małopolski, prezentują swój pisarski kunszt. To wspaniała możliwość promocji naszego regionu. Tegoroczna pierwsza edycja konkursu spotkała się z wielkim zainteresowaniem. Wiersze przysłano m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec, czy Rosji. Mam też na uwadze kontynuację Małopolskiego Festiwalu Muzyki Rozrywkowej w Borzęcinie. W 2017 roku spotkał się on z ogromną aprobatą. Dlatego uważam, że powinien  na stałe wpisać się w kalendarz ważnych regionalnych imprez. Małopolska jest miejscem, które wydało wielu znakomitych twórców, których dorobek powinien być rozpowszechniany. Niestety nie wszyscy doczekali się już godnego upamiętnienia, myślę m.in. o Sławomirze Mrożku. Zaproponowałem, by powstało Centrum Twórczości Literackiej tego wybitnego dramaturga. Mam nadzieję, że w przyszłym roku doczekamy się rozpoczęcia prac nad tym projektem.

Komisja Budżetu SWM od prawej: prof Jan Duda, Barbara Dziwisz, Adam Kwaśniak, Łukasz Smółka, dr hab. Stanisław Sorys

Zarówno Małopolska Nagroda Literacka „Źródło”, jak i Festiwal Muzyki Rozrywkowej to przedsięwzięcia już funkcjonujące, a czy ma Pan jakieś nowe inicjatywy?

Adam Kwaśniak: Jest kilka projektów, które zaproponowałem po raz pierwszy. Należy do nich m.in. Wojewódzki Program Wsparcia Małopolskich Pszczelarzy. Sytuacja pszczelarstwa w Polsce jest bardzo trudna, liczba pszczół, nie tylko w Małopolsce, ale na całym świecie, systematycznie maleje. Tymczasem są to bardzo pożyteczne zwierzęta, których istnienie warunkuje nasze życie na Ziemi. Cały sektor pszczelarski jest pozostawiony samemu sobie, bez specjalistycznych szkoleń i środków na rozwój. Dlatego proponuję dofinansowanie zakupu przez pszczelarzy sprzętu, który będzie im pomocny w codziennej pracy oraz namnażaniu pszczół, organizację spotkań i sympozjów, na których mogliby oni wymieniać doświadczenia, czy zakup środków leczniczych dla pszczół, które coraz częściej zapadają na groźne choroby. Drugim programem, jaki proponuję, jest wojewódzki program wsparcia i aktywizacji młodzieży poprzez sport „Prawdziwy wojownik nie walczy na ulicy”. Jako długoletni pracownik socjalny stykałem się z różnego rodzaju patologiami wśród młodzieży. W dużej mierze wynikały one z poczucia beznadziei i bezczynności, które przeniesione na ulice rodziły agresję. Aby zaradzić takim sytuacjom konieczne jest zaangażowanie młodzieży w różne zajęcia i stąd mój pomysł. Chciałbym, by młodzi ludzie uczyli się sztuk walki, jak np. ju-jitsu, którego mottem są słowa „ustąp, aby zwyciężyć”. Program zakłada organizację zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, obozów sportowo-rekreacyjnych oraz imprez sportowych. To także promocja zdrowego stylu życia, myślę więc, że projekt ma wiele przemawiających za nim walorów. Zaproponowałem, by z budżetu województwa na 2018 rok 1 mln zł przeznaczyć na Wojewódzki Program Wsparcia Małopolskich Pszczelarzy, a na program „Prawdziwy Wojownik nie walczy na ulicy” 300 tys. zł.

A co z poprawą bezpieczeństwa?

Adam Kwaśniak: Oprócz zwiększenia środków na budowę chodników oraz modernizację i remonty dróg wojewódzkich,  jedna z moich poprawek dotyczy również tej dziedziny. Chodzi o przygotowanie dokumentacji obejścia miejscowości Rudy Rysie w ciągu drogi wojewódzkiej. To bardzo ruchliwa droga w powiecie brzeskim, w miejscowości Rudy-Rysie dochodzi w niej często do wypadków. Te najtragiczniejsze są z udziałem pieszych. Dlatego budowa obejścia jest w pełni uzasadniona. Aby doszła ona do skutku konieczne jest przygotowanie dokumentacji, w tym wydanie decyzji środowiskowej. Zaproponowałem, by na te przygotowania wydać 400 tys. zł.

Jakie będą dalsze losy zaproponowanych przez Pana projektów?

Adam Kwaśniak: W naszej dzisiejszej rozmowie argumentuję tak, jak argumentowałem podczas posiedzeń komisji sejmiku i wydaje mi się to argumentacja racjonalna. Wszystkie moje poprawki zyskały pozytywną opinię Komisji Budżetu, Mienia i Finansów, a 28 grudnia odbędzie się drugie czytanie projektu budżetu przed sejmikiem. Wierzę, że tam wynik będzie podobny jak na komisjach.