Reklama

Zespół Szkół w Szczurowej

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

3 letnie, dla młodzieży, na podbudowie programowej gimnazjum

Przedmioty rozszerzone:Przedmioty rozszerzone: język polski, historia, język angielski lub niemiecki. (planowany przedmiot uzupełniający – elementy prawa)

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta: Szkoła dla uczniów, którzy chcą podjąć studia na kierunkach: historia, filologia polska, prawo, prawo i administracja, psychologia, pedagogika, socjologia, kulturoznawstwo, politologia, stosunki międzynarodowe, europeistyka, bezpieczeństwo wewnętrzne.

UWAGA !Kształcenie odbywa się również na poziomie 3 letniego LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH (przedmioty rozszerzone: j. angielski, historia) – absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej są przyjmowani bezpośrednio do II klasy.

 

TECHNIKUM

4 letnie, dla młodzieży, na podbudowie programowej gimnazjum

TECHNIK HANDLOWIEC 

Przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta: 

– organizowanie prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży,

– wykonywanie prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży,

– prowadzenie działań reklamowych i marketingowych,- organizowanie i prowadzenie działalności handlowej,

– zarządzanie działalnością handlową przedsiębiorstwa.

Praktyka: Uczniowie technikum kształcący się w zawodzie technik handlowiec odbywają 4-tygodniową praktykę w przedsiębiorstwach handlowych, sklepach, hurtowniach i magazynach.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:

– kurs: sprzedawca,

– kurs: florysta.

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta: Po ukończeniu szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec i uzupełnieniu kwalifikacji w ramach kursu „Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej” istnieje możliwość uzyskania dodatkowo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik księgarstwa.

Możliwości w zakresie zatrudnienia:Technik handlowiec to zawód szerokoprofilowy. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach handlowych jako specjaliści od marketingu, akwizycji towarów, reklamy czy księgowości, przedstawiciele handlowi, dystrybutorzy produktów, szefowie działu sprzedaży. Znajdą również zatrudnienie w punktach sprzedaży detalicznej, hurtowniach i magazynach, przedsiębiorstwach handlowych o różnych formach własności. Szkoła wyposaża w wiedzę i umiejętności niezbędne w celu uruchomienia i działalności własnej firmy handlowej.

 

 

TECHNIK EKONOMISTA 

Przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka.

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta:

– planowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,

– obliczanie podatków,

– prowadzenie spraw kadrowo-płacowych,

– prowadzenie rachunkowości,

– wykonywanie analiz i sporządzanie sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Praktyka: Uczniowie technikum kształcący się w zawodzie technik ekonomista odbywają  6 tygodniową praktykę w przedsiębiorstwach handlowych, usługowych i produkcyjnych.

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta: Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik rachunkowości, po odbyciu kursu kwalifikacyjnego i potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji „Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych”.

Możliwości w zakresie zatrudnienia:  Technik ekonomista może być zatrudniony w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach,  w bankach, w administracji publicznej, organizacjach międzynarodowych, na stanowiskach ekspertów, doradców i konsultantów różnych szczebli.

 

 

 TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ    

przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka.

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta:

– przygotowanie publikacji i prac graficznych do druku oraz publikacji elektronicznej,

– prowadzenie procesów drukowania cyfrowego,

– przygotowanie materiałów cyfrowych do wykonania projektów graficznych,

– obróbka druków cyfrowych,

– prowadzenie procesów drukowania przestrzennego 3D,

– obróbka przestrzennych druków 3D.

Praktyka: Uczniowie kształcący się w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej odbywają 4-tygodniową praktykę w przedsiębiorstwach poligraficznych, drukarniach, firmach reklamowych.

Możliwości w zakresie zatrudnienia: Technik cyfrowych procesów graficznych i poligrafii może być zatrudniony w: agencjach reklamowych,  studiach graficznych, wydawnictwach, instytucjach badawczych przy dokumentacji badań. Ponadto jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 

 

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 

przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia.

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta:

– organizowanie działalności turystycznej,

– organizowanie imprez i usług turystycznych,

– rozliczenie imprez i usług turystycznych,

– obsługiwanie klientów korzystających z usług turystycznych.

Praktyka: Uczniowie kształcący się w zawodzie technik obsługi turystycznej odbywają 8-tygodniową praktykę w przedsiębiorstwach turystycznych, biurach podróży, hotelach.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:

– kurs: administrator czasu wolnego,

– kurs: recepcjonista – menadżer w hotelu.

Możliwości w zakresie zatrudnienia: Technik obsługi turystycznej może być zatrudniony: w biurach podróży,  punktach informacji turystycznej, stowarzyszeniach i innych organizacjach zajmujących się wspieraniem i rozwojem turystyki, jako pilot wycieczek i przewodnik turystyczny.

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 

3 letnia, dla młodzieży, na podbudowie programowej gimnazjum

WIELOZAWODOWA, dla młodocianych pracowników

Zajęcia teoretyczne zawodowe realizowane są w systemie kursowym, zajęcia praktyczne u pracodawcy.

Uczniowie kształcą się w następujących zawodach: sprzedawca, betoniarz – zbrojarz, murarz- tynkarz, kucharz, piekarz, monter sieci i instalacji sanitarnych, blacharz samochodowy, fryzjer, elektryk, wędliniarz, stolarz, posadzkarz.

UWAGA!Uczniowie, którzy chcieliby kształcić się w innym zawodzie, niż wymienione powyżej mogą uczyć się w naszej szkole a praktykę odbywać w wybranej przez siebie firmie.

 

 

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE – dla dorosłych:

  • PROWADZENIE SPRZEDAŻY
  • PROWADZENIE  DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNO – BIBLIOGRAFICZNEJ

Kwalifikacyjny kurs zawodowy, to bezpłatna forma kształcenia, adresowana do osób dorosłych (legitymujących się świadectwem ukończenia: szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej, szkoły średniej lub dyplomem ukończenia szkoły wyższej), zainteresowanych uzyskaniem lub uzupełnianiem konkretnej wiedzy i umiejętności.  To elastyczny system kształcenia, umożliwiający w systemie zaocznym (w czasie 1,5 roku – soboty, niedziele) przygotowanie się do pracy na stanowisku wymagającym określonych kwalifikacji. Uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego, umożliwiające przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.