Reklama

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie

PERSPEKTYWY 2018: BRĄZOWA SZKOŁA 27 miejsce w Małopolsce 

PERSPEKTYWY 2017: BRĄZOWA SZKOŁA 26 miejsce w Małopolsce 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

3 letnie dla młodzieży na podbudowie programowej gimnazjum

Przedmioty rozszerzone:  geografia, biologia, język angielski

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta: Szkoła dla uczniów, którzy planują podjąć studia na kierunkach: turystyka, rekreacja, geografia, geodezja, hotelarstwo, kosmetologia, pielęgniarstwo, fizjoterapia, filologia angielska.

UWAGA ! Kształcenie odbywa się również na poziomie 3-letniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych (absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej są przyjmowani bezpośrednio do II klasy).

 

 

TECHNIKUM

4 letnie, dla młodzieży, na podbudowie programowej gimnazjum

TECHNIK EKONOMISTA

Przedmioty rozszerzone: j. angielski, geografia.

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta:

– planowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,

– obliczanie podatków,

– prowadzenie spraw kadrowo-płacowych,

– prowadzenie rachunkowości,

– wykonywanie analiz i sporządzanie sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Praktyka: Uczniowie kształcący się w zawodzie technik ekonomista w cyklu kształcenia odbywają 6-tygodniową praktykę na stanowiskach biurowych w firmach, urzędach administracji publicznej, bankach, zakładach produkcyjnych, usługowych i handlowych.  Dzięki współpracy zagranicznej uczniowie odbywają również praktyki w firmach usługowych i urzędach w Anglii, Hiszpanii, Portugalii.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:

– kurs: kasy fiskalne,

– kurs: obsługi programu SYMFONIA,

– kurs: obsługi programu PŁATNIK.

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta: Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik rachunkowości po potwierdzeniu kwalifikacji „Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych”.
Możliwości w zakresie zatrudnienia:Po uzyskaniu tytułu technika ekonomisty istnieje możliwość  podjęcia pracy w administracji, handlu, księgowości, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a także podjęcia studiów na kierunkach ekonomicznych.

 

 

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Przedmioty rozszerzone: j. angielski, chemia.

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta:

– ocenianie jakości żywności oraz jej przechowywanie,

– sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów,

– planowanie i ocena żywienia,

– organizowanie produkcji gastronomicznej,

– planowanie i realizacja usług gastronomicznych.

Praktyka: Uczniowie kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych odbywają 4-tygodniową praktykę w zakładach gastronomicznych różnego typu, np. w restauracjach, barach, bistrach, kawiarniach, stołówkach, hotelach, firmach cateringowych.Dzięki realizowanym  projektom uczniowie odbywają praktyki w zakładach zbiorowego żywienia, restauracjach i hotelach w Niemczech.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:

– kurs: barmański  I i II stopnia,- kurs: barista,

– kurs: zdobnictwo cukiernicze,

– kurs: kuchnia molekularna,

– kurs: kelner serwis specjalny i synchroniczny,- kurs: catering.

Możliwości w zakresie zatrudnienia: Po uzyskaniu tytułu technika żywienia i usług gastronomicznych absolwenci mogą prowadzić własną działalność gospodarczą lub podjąć pracę w firmach świadczących usługi w zakresie organizacji przyjęć, cateringu, gastronomii, agroturystyki.

 

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNA

3 – letnia, dla młodzieży, na podbudowie programowej gimnazjum

KUCHARZ

kształcenie teoretyczne i kształcenie praktyczne odbywa się w szkole.

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta:         

– przechowywanie żywności,

– sporządzania potraw i napojów,

– wykonywania czynności związanych z ekspedycją  potraw i napojów.

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta: Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych po potwierdzeniu kwalifikacji „Organizacja żywienia i usług gastronomicznych” oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

 

WIELOZAWODOWA,  dla młodocianych pracowników

Zajęcia teoretyczne zawodowe realizowane są w systemie kursowym, zajęcia praktyczne u pracodawcy.

Uczniowie kształcą się w następujących zawodach: fryzjer, sprzedawca, lakiernik, kamieniarz, kierowca – mechanik, mechanik pojazdów samochodowych, monter sieci i instalacji sanitarnych, murarz-tynkarz, piekarz, stolarz, sprzedawca, ślusarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, cukiernik.

Uczniowie, którzy chcieliby kształcić się w innym zawodzie, niż wymienione powyżej, mogą uczyć się w naszej szkole, a praktykę odbywać w wybranej przez siebie firmie.

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta: Absolwent może uzyskać tytuł technika po zdobyciu wykształcenia  średniego i potwierdzeniu kwalifikacji w ramach odpowiedniego kursu kwalifikacji zawodowych.

 

 

SZKOŁA POLICEALNA

2 – letnia, dla dorosłych, na podbudowie programowej liceum ogólnokształcącego, technikum.

TECHNIK  ADMINISTRACJI       


Zakres kompetencji absolwenta:

– wykonywanie prac biurowych w jednostce organizacyjnej,

– sporządzanie dokumentów dotyczących spraw administracyjnych,

– prowadzenie postępowania administracyjnego.

Praktyka: Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 8 tygodni.

Możliwości w zakresie zatrudnienia: Po uzyskani tytułu technik administracji może być zatrudniony w każdej instytucji administracyjnej i gospodarczej, m.in. w: urzędach wojewódzkich, urzędach rejonowych, urzędach powiatowych i gmin, sądach, podmiotach gospodarczych, firmach ubezpieczeniowych,  bankach, urzędach skarbowych.